Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mikroökonómiai alapfogalmak

2008.10.17

Mikroökonómiai alapfogalmak
 

   1)               Közgazdaság-tudomány: olyan társadalom-tudomány, amely az egyén és a társadalom szükségleteinek kielégítését szolgáló javak termelésének és elosztásának folyamatait és összefüggéseit vizsgálja. A széles értelemben vett termelési körfolyamattal foglalkozik (termelés, elosztás, csere, fogyasztás). A döntések és a választások tudománya a korlátozott lehetőségek világában.

   2)               A közgazdaság-tudomány csoportosítása:

a.       Elméleti gazdaságtan:

·        mikroökonómia

·        makroökonómia

·        nemzetközi gazdaságtan

·        elmélettörténet

b.      Alkalmazott gazdaságtan:

·        pénzügy

·        marketing

·        számvitel

·        statisztika

   3)               Mikroökonómia: az egymástól elkülönült piaci szereplők viselkedését vizsgálja a termelési körfolyamatban. Mindig egyes termékek ill. egyes tényezők piacát elemzi, annak keresletének és kínálatának alakulására keresi a választ.
Makroökonómia: összevont (aggregált) mutató segítségével elemzi a gazdaság egészének teljesítményét, állapotát és fejlődési irányait (GDP, infláció, munkanélküliségi ráta)
Összetétel csapdája: ami igaz lehet egy részre az nem feltétlenül igaz az egészre is. Tehát ami érvényes a mikroökonómiában egy gazdasági szereplőre, az nem feltétlenül érvényes az egész gazdaságra.

   4)               Modellezés: a közgazdaságtan gyakran alkalmaz modelleket, azaz a vizsgálatok során kiemeli a gazdasági jelenségek legfontosabb tulajdonságait, és ezek elemzésével próbál következtetni bonyolult eseményekre. Elvonatkoztatunk a valóság bonyolult világától, ezáltal egyszerűbbé és áttekinthetőbbé válik az adott probléma megoldásának folyamata. A modellezés során gyakran alkalmazzuk a ceteris paribus elvet. Jelentése: minden egyéb változatlansága mellett. Egyszerre mindig egyetlen tényezőt változtatunk és ennek a tényezőnek tudjuk be a jelenségen történő változást.

   5)               Termelési tényezők: a javak és szolgáltatások előállítása során felhasznált erőforrások.
Csoportjai:

a.       munkaerő: az ember, mindaz, ami szellemi és fizikai képességeinek összessége, amelyet a termelési tevékenység során felhasználhat. Ára a munkabér. Jele: L.

b.      tőketényezők, tőkejavak: mindazon termeléssel létrehozott épületek, gépek, berendezések, anyagok stb., amelyek egy korábbi termelési folyamat eredményei, de egy újabb termelési folyamatban felhasználhatók (reáltőke). Ide tartoznak a különböző értékpapírok (részvény, kötvény), valamint a pénz (pénztőke). Ára a kamat. Jele: K.

c.       természeti tényezők (föld): a természetben szabadon rendelkezésre álló, az emberi tevékenység számára hasznos és hasznosítható anyagi jelenségek, amelyek természetes formájukban alkalmasak termelési célokra. Ára a bérleti díj. Jele: A.

d.      vállalkozó: különleges emberi tényező, akinek feladata az előző három tényező egységbeszervezése, irányítása, működése. Klasszikus értelemben a termelési tényezők nincsenek a tulajdonában, csak bérli azokat. Tevékenységének ára a profit, a nyereség. Jele: E.

 

A termelési tényezők felhasználásának végső célja a fogyasztói szükségletek kielégítése. Azonban amíg a szükségleteink korlátlanok, addig a termelési tényezők egyike sem áll korlátlanul rendelkezésre. A gazdaságokat éppen ezért a szűkösség jellemzi.

   6)       Termelési lehetőségek határa:    

 


Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TLH olyan görbe, amely koordináta rendszerben ábrázolva megmutatja, hogy adott gazdaság összes termelési tényezőjének hatékony felhasználásával adott időpontban összesen mennyi terméket tud előállítani.

A és B termékkombinációk a görbén helyezkednek el, tehát a gazdaság összes inputját hatékonyan használta fel.

 

A C és D termékkombinációk a görbe alatt helyezkednek el, tehát a gazdaság nem használta fel összes erőforrását, vagy nem hatékonyan használta azokat.

Az E termékkombináció a görbén kívül helyezkedik el, ennek elérése az erőforrások szűkössége miatt nem lehetséges.

   7)               Alternatív költség: az erőforrások szűkössége döntési helyzeteket idéz elő. Bármilyen gazdasági döntés előtt mérlegelni kell a lehetőségeket, azaz az alternatívákat. Bármely lehetőség kiválasztásával lemondunk az összes többi lehetőségről. Egy választott tevékenység gazdasági költsége az e tevékenység miatt elszalasztott legkedvezőbb alternatíva értéke.

   8)               A közgazdaságtan alapkérdései:

a.       Mit termeljenek? (A fogyasztók döntik el a kérdésre a választ.)

b.      Kinek termeljenek? (A megtermelt javak elosztását jelenti.)

c.       Hogyan termeljenek) (A termelési tényezők tulajdonosai és felhasználói döntik el a kérdést.)

   9)               Az erőforrások elosztásának mechanizmusai (allokációs mechanizmusai):

·        hagyományokon, erkölcsi alapokon nyugvó elosztás (baráti-, családi körön belül)

·        központi hatalmon nyugvó bürokratikus elosztás (állam)

·        piaci mechanizmuson nyugvó elosztás

A modern társadalmakban mindhárom mechanizmus megtalálható, de legnagyobb súllyal a piaci mechanizmus szerepel.


10)        Termelési körfolyamat

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)        Újratermelés: a termelési körfolyamat folyamatos, szakadatlan ismétlődése.

 
Három lehetősége:

·        bővített újratermelés: a gazdaság többet vagy jobb minőségű termékeket állít elő, mint az előző időszakban

·        egyszerű újratermelés: a gazdaságban azonos szinten ismétlődik a termelés

·        szűkített újratermelés: a gazdaságben csökken a termelés és a fogyasztás az előző időszakhoz képest

12)               A gazdasági szereplők racionalitása:

háztartások, fogyasztók: szükségleteik maximális kielégítésére törekednek, ezért jövedelmük legjobb felhasználásával mindig olyan javakat vásárolnak, amelyeket más javaknál hasznosabbnak ítélnek. Feltételezzük, hogy mindig képesek eldönteni két jószágról, hogy melyik az előnyösebb.

vállalkozások: a profit maximalizálására törekednek, tehát addig érdemes növelniük a termelést, amíg ezáltal profitjuk növekszik. Termelésüket csökkentik, ha ezáltal költségeik jobban csökkennek, mint a bevételeik.

állam: adott gazdaságban a társadalmi jólét, az életszínvonal fenntartása ill. növelése, esetleg a hanyatlás mérséklése, fékezése

 

 

   13)               Kereslet:

a.       piaci kereslet: azt mutatja meg, hogy az összes vásárló különböző lehetséges árak mellet mennyit akar, és képes együttesen megvásárolni adott termékből; a piaci kereslet az egyéni keresletek összessége

b.      piaci keresleti függvény: adott tremék lehetséges árai és az árakhoz tartozó keresett mennyiségek közötti számszerű összefüggést mutatja

Kép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A függvény meredeksége negatív, mivel magasabb árak mellett kisebb a keresett mennyiség, mint alacsonyabb árak esetén. Ez a kereslet törvénye. A függvény egy-egy pontja az adott árhoz tartozó keresett mennyiséget jelöli. Amennyiben a termék ára megváltozik, akkor elmozdulunk a függvény egyik pontjából a másikba, de a függvény helyzete változatlan marad.

c.       a kereslet változása: amennyiben nem a termék ára, hanem valamilyen más gazdasági körülmény változik, akkor megváltozik a termék kereslete, és a függvény eltolódik

okai:

·        a fogyasztók igényeinek, szükségleteinek megváltozása (pl. reklám v. divat hatására)

·        inflációs várakozások (várhatóan emelkedik a termék ára)

·        a népesség nagymértékű csökkenés vagy növekedése

·        helyettesítő vagy kiegészítő termékek árának változása

·        a fogyasztók jövedelmények változása

 

   14)               Kínálat:

a.       piaci kínálat: azt mutatja meg, hogy az összes termelő különböző lehetséges árak mellet mennyit akar és képes együttesen adott termékből eladásra termelni; a piaci kínálat a vállalatok egyéni kínálatainak összessége

b.      piaci kínálati függvény: adott termék lehetséges árai és az árakhoz tartozó kínált mennyiségek közötti számszerű összefüggést mutatja

Kép

 

 

A függvény egy-egy pontja az adott árhoz tartozó kínált mennyiséget jelöli. Amennyiben a termék ára megváltozik, akkor elmozdulunk a függvény egyik pontjából a másikba, de a függvény helyzete változatlan marad. A függvény meredeksége pozitív, mivel magasabb árak esetén nagyobb a vállalatok által felkínált termékmennyiség. Ez a kínálat törvénye.

 

c.       a kínálat változása: amennyiben nem a termék ára változik, hanem valamilyen más gazdasági körülmény, akkor a kínálat megváltozik (nő vagy csökken) és a függvény eltolódik

okai:

 

·        új versenytársak megjelenése a piacon, vagy kilépése a piacról

 

·        a vállalatok költségi pl. adók emelése miatt megemelkednek

 

·        az állam által vállalakozásnak nyújtott támogatások megemelkednek vagy lecsökkennek

 

 

15)               Marshall-kereszt: adott keresleti és kínálati függvényeinek egy koordináta rendszerben történő ábrázolása

Egyensúlyi ár: az a kitüntetett piaci ár, amely mellett a termék keresett és kínált mennyisége éppen megegyezik. A termék mindenkori ára piaci ár, de nem minden piaci ár egyensúlyi ár is egyben. Egynsúlyi helyzetben nincs eladatlan termék, és nincs kielégítetlen kereslet. Ezért mind az eladók, mind a vevők elégedettek a kialakult piaci helyzettel.

Túlkereslet: amennyiben az aktuális piaci ár az egyensúlyi ár alatt alakul, akkor a vásárlók többet képesek és hajlandóak megvásárolni adott termékből, mint amennyit a vállalatok eladásra kínálnak

 

Piaci automatizmus: a tényleges piaci ár nem tud mindig a kitüntetett egyensúlyi ár szintjén állandósulni. A piaci önszabályozó automatizmusa viszont biztosítja, hogy a tényleges piaci ár az egyensúlyi ár körül ingadozzon. Minél stabilabb a piac annál kisebb mértékű az árak ingadozása.

Piac: a tényleges és potenciális eladók és vevők illetve azok cserekapcsolataiknak rendszere, amelynek legfőbb elemei a kereslet, a kínálat, az ár és a jövedelem.

   16)               Különleges keresleti és kínálati függvények:

a.       tökéletesen rugalmas kereslet: pl. lottó

b.      tökéletesen rugalmatlan kereslet: pl. alapvető élelmiszerek

c.       tökéletesen rugalmas kínálat

d.      tökéletesen rugalmatlan kínálat: pl. termőföld, könnyen romlandó termékek

 

 

 

 

 

 
 

 

Profilkép

Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 972686
Hónap: 4055
Nap: 118