Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Biblia

2009.05.01

Biblia

Az antkvitázs mellet, az európai kultúrát és gondolkodást meghatározó alapmű a Biblia. A Biblia egy összefoglaló név, ami a kereszténység szent könyvének összefoglaló neve. Elnevezése görög eredetű: Biblia (tsz.)=Biblion: könyv, ikon.

Keletkezése: Kr. e. 2. évezred végétől a Kr. u. 1. század végéig tartott az egyes részek megírása. Jelentősége:

-  egész későbbi európai kultúrát, vallást és jogrendszert meghatározta

-  mindenféle irodalmi műfaj kezdetleges formája mintát nyújt

-  nyelve jelképes, a költői kifejezésmóddal rokon.

Egyes műveket elfogadtak, másokat pedig kihagytak, ez a kanonnizáció folyamata (kánon = zsinór, mérték, erkölcsi norma). Azokat a könyveket, amik vallásos eredetűek, de mégse kerültek bele a Bibliába apokrif iratoknak nevezzük. Szempont elsősorban vallási, de vitás esetekben esztétikai szempontok.

Biblia két részből áll: ó- és Újszövetség. Mindkét cím Istennel kötött szövetségre utal. Az Ószövetségben Isten és Izrael népe között, a másodikban Jézus Krisztus által az egész emberiséggel. A két részt niceai zsinaton kapcsolják össze a Kr. u. 325-ben. Latin neve: Vulgáta. Szent Jeromos fordította le 390 és 405 között Betlehemben. Mivel a Biblia irodalmi alkotás és másfél évezredet ölel fel, így jellemző a műfaji sokszínűség: himnusz, ima, zsoltár, elbeszélés, példázat, krónika, parabola.

Isten a kiválasztott nép őseivel (Ábrahám, Izsák, Jákob) szövetséget köt, szigorú törvényeket írt elő számukra és ezeket Mózes által megerősítette, cserébe a Kánaánt ígérte. De az emberek megszegték a törvényeket, ezért Jeremiás próféta már egy Újszövetség szükségességét hirdeti. Keresztények szerint Isten az újszövetséggel Jézus Krisztus által kötette meg. A zsidó vallás tagadja az Újszövetséget. A megváltótól azt várták, hogy békét és dicsőséget hoz létre.

Ószövetség

Kr. e. 1200-200-ig keletkeztek. Nyelve: héber és kis részben arámi. Egy olyan vallás szent iratai, ami sokban különbözik a korabeli mitológiáktól és legnagyobb különbség a monoteizmus, azaz az egyistenhit. Istent egy transzcendentális, időtlen lényként kezeli, azaz a kezdetektől fogva létezik. Absztrakt isten, azaz megfoghatatlan. Műfajuk keletkezési koruk tekintetében egymástól eltérő irodalmi művek gyűjteménye. Az Ószövetségnek 3 része van.

1.   1-5. könyv: Tóra (törvény, tan). Mózesnek tulajdonítják, erkölcsi, vallási és társadalmi törvényeket tartalmaz.

-  1. könyv 1-11 fejezete a Genezis, ami a teremtés történetével, a világ és az ember keletkezésével kezdődött. (két teremtés történet) Tartalmazza az első bűnt, a bűnbeesést motívumát és Káin és Abel történetét. A vízözönt, mint Isten büntetését. Noé története, 10 parancsolat, József története, Világ keletkezésétől a zsidó nép honfoglalásig ez eseményeket.

2.   A második rész 18 könyvet tartalmaz. Szent Iratok, történeti könyvek, melyek összefoglalják a zsidó nép történetét a honfoglalástól. Ismert történetek: Sámson, Dávid és Góliát, Zsoltárok könyve, Példabeszédek könyve, Énekek éneke (szerelmi költészet). Műfajai: elbeszélés, mítosz, krónika, vers, zsoltár.


3.   A harmadik rész 16 könyvből áll. Ezek a próféták könyvei.

Próféta: Isten szavának közvetítője és magyarázója. Látomások útján kapják meg az üzenetek. Összesen 16 próféta van: 4 nagy és 12 kicsi. Nem a jelentőségük miatt, hanem a könyveik terjedelme szerint csoportosították őket. A négy nagy próféta: Ézsiás, Dániel, Jeremiás, Ezékiel. Kis próféta: Jónás, Habakuk, stb.

Szólások, közmondások: Bábeli zűrzavar, Zöldág (galamb hozza a szárazföldről), Eladta magát egy tál lencséért, Mózeskosár, Salamoni ítélet

Babits: Jónás könyve, Jónás imája

Adynak sok verse az Ószövetséget idézi: Illés szekere, Shion hegy alatt, Káin megöli Ábelt

Thomas Mann: József és testvérei

Michanangelo: Dávid és Góliát

Rodin: Éva (szobor)

Kodály: Psalmus Hungaricus (zsoltár)

Újszövetség

Szövetség Isten és az emberiség között (Jézus által). Az emberek megszegték az Ószövetségben kötetett törvényeket és ezért kötetett az Újszövetség és ennek lényege, hogy Jézus halálával megváltja az emberiséget.

Kr. u. 1. század és a 2. század elején keletkezett, de Kr. e. 4. századig alakítják a szöveget.

Nyelve: görög. Egységes fordítása a Vulgata és a Septuaginta.

Témája: Jézus élete, apostolok tettei és látomások a világvégéről.

Részei:

1.   Négy evangélium(=hír, örömhír): Jézus életét tartalmazz a születésétől a haláláig. Az első három evangélium hasonló: Jézus Isten fia, míg a negyedikben (János evangéliuma) Jézus Isten, csak emberalakot öltött. Ezért mondjuk, hogy Márk, Máté és Lukács együttlátó vagyis szünoptikusok.

Márk: legrövidebb, legősibb és a legarchaikusabb a nyelve.

Máté: már bővebb és a legirodalmiasabb.

Lukács: legrészletesebb.

János: legfilozofikusabb.

Jézus születésének éve az időszámítás kezdete lett, Heródes és a nagy népszámlálás idején. Kr. e. 6. században dőlt el, hogy pontosan mikor született. Betlehemben született Mária és József gyermekeként. Jézus születését és gyermekkorát csak Máté és Lukács evangéliuma tartalmazza. Tanításainak központi fogalma a szeretek és a megbocsájtás. Jézus a tanításait sokszor egy példázat segítségével világította meg (Tékozló fiú; Ábrahám és Izsák). Tanításainak legegyértelműbb összefoglalása a Hegyi beszéd. A megváltás ténye mindenkire kiterjed, azaz a kereszténység minden nemzet előtt nyitva áll. Jeruzsálemben Poncius Pilates, aki tudta, hogy Jézus nem a császár ellen lázít és népre bízta a döntést („Mosom kezeimet.”) Műfaj: passió (kínhalálhoz kapcsolódik, szenvedés történet). Jézus életéhez kapcsolódó ünnepünk a Karácsony, Húsvét és a Pünkösd.

2.   Apostolok cselekedetei: első keresztény gyülekezetek történetei: Jézus halála után az apostolok írják. A 12 apostol közül az első Péter(=kőszikla; 3-szor megtagadja Jézust, de mégis rá építi az egyházat), Pál(Saul néven keresztény üldöző volt, amíg meg nem tért).

3.   Apostolok levelei (21 db). 14 db Pál nevéhez fűződik és a fiatalokhoz szól.

4.   Jelenések könyve (Apokalipszis) Egész egy vízió, látomások a világ végéről. A kereszténységé minden üldöztetés ellenére fennmarad és megvalósul Isten országa. Jánoshoz kapcsolják a könyvet.

Az újszövetség Jézus szent életével és ártatlan halálával megszerezte az ember számára a bűnbocsánatot és az örök életet.

Biblia mindkét könyvére jellemző a műfaji sokszínűség. Mindkét részben megtalálhatók a következős szövegfajták: történelmi; életrajzi dokumentumok; törvény szövegek és értelmezések; példabeszédek; bölcsességek; jóslatok, találós kérdések; filozófiai szövegek; epikus, lírai és drámai szövegrészek; stb.

 
 

 

Profilkép

Archívum

Naptár
<< Július / 2022 >>

Statisztika

Online: 1
Összes: 964118
Hónap: 3424
Nap: 74