Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A reformok és a forradalmak kora - évszámok

2009.03.15

1812

I. Ferenc nem hívott össze országgyűlést 1825-ig

1825-1827

Országgyűlés Pozsonyban – kétnyelvű törvények; magyar tanítási nyelv; MTA

1827

Pesti Kaszinó <= Széchenyi

1830

pozsonyi ogy. – közhivatal csak magyarul tudóknak; Helytartótanács magyarul válaszol; ügyvéd csak magyarul tudó

Hitel – Széchenyi

Bécs – Pest között első gőzhajó próbaútja

Galícia felöl érkező kolerajárvány => északkeleti határ lezárása

1831

Taglalat – Dessewffy József (=> válasz a Hitelre)

Világ – Széchenyi

gőzhajózás

1832-1836

első tényleges reform ogy. – jobbágyterhek évente 1 összegben; kisebb terhek eltörlése; törvények magyarul; jobbágytelkes nemesség adózik; diéta költségeit a nemesek fedezik; Lánchíd vámját mindenki fizeti

1832

Kossuth megindítja az Országgyűlési Tudósításokat

1833

Stádium

1835-1848

V. Ferdinánd magyar király

1836

Kossuth megindítja a Törvényhatósági Tudósításokat

Szózat – Vörösmarty Mihály

megkezdődik a Nemzeti Múzeum építése

V. Ferdinánd elfogatási parancsot ad ki az ogy.-i ifjak vezetői ellen

1837

megnyílik a Pesti Magyar Színház

1839-40

ogy. Pozsonyban – önkéntes örökváltság; hivatal okiratai magyarul; váltótörvény; ipartörvény; üzletnyitási lehetőség a zsidóknak

1840

Első Hazai Takarékpénztár - Pest

politikai foglyok szabadon bocsátása

1841

Pesti Hírlap megjelenése, Kossuth szerkesztésében

1842

Magyar Kereskedelmi Bank

1843-44

pozsonyi ogy. – magyar nyelv államnyelvé tétele; nem nemes hivatalviselési joga; nem nemes is birtokolhat nemesi földet

1844

Védegylet megalakulása

1845

kormánybiztosi hivatal felállítása

1846

Tízek társaságának megalakulása

első vasútvonal: Pest – Vác

Konzervatív Párt megszerveződése

galíciai felkelés

1847

a Nemzeti és a Pesti kör Ellenzéki Kör néven egyesül => Ellenzéki Nyilatkozat

2. vasútvonal: Pest – Szolnok

Fiatal Magyarország

1847-48

utolsó reformországgyűlés Pozsonyban

1848. márc. 3.

Kossuth elfogadtatja felirati javaslatát az alsótáblával

márc. 13.

Forradalom Bécsben – császárság ellen – alkotmányos jogok kiterjesztése

márc. 14.

Kossuth továbbfejlesztett felirati javaslatát elfogadják a főrendek, a felsőtábla

márc. 15.

Kitör a pesti forradalom – vezetői a márciusi ifjak (Fiatal Mo.)

 1. Pilvax kávéházban gyülekeztek, a nagy francia forradalmat próbálták követni
 2. sajtószabadság kivívása => tömegbázist kell szervezni => egyetemi hallgatók csatlakozása
 3. 12 pont és a Nemzeti Dal kinyomtatás a Landerer nyomdában
 4. hazamentek ebédelni
 5. du. 3-kor találkoztak a Városháza előtt
  elfogadtatták a 12 pontot a pesti Helytartótanáccsal
 6. foglyok kiszabadítása – Táncsics Mihály (román újságírót csak később)
  Táncsics javaslata: kend megszólítás
  névváltoztatás: y => i (magyarosítás)
 7. Bánk Bán megtekintése a Nemzeti Színházban, Egressy Zoltán elszavalta a Szózatot és a Nemzeti Dalt

Az uralkodó elfogadja a felirati javaslatot

márc. 17.

Az uralkodó (V. Ferdinánd) István nádort teljhatalommal ruházza fel, és hozzájárul a külön magyar kormány alakításához. A nádor gróf Batthyány Lajost bízza meg a kormányalakítással.

márc. 23.

A kormány kinevezése

Az uralkodó Jellasicsot horvát bánná nevezi ki – a horvátok jövőjét birodalmi keretekben látta

ápr. 10.

Hivatalba lét a felelős magyar kormány

ápr. 11.

Az 1848-as törvénykönyv (áprilisi törvények) szentesítése és az utolsó rendi országgyűlés berekesztése

ápr. 25.

Az udvar egyenjogúságot ígér a nemzetiségeknek

máj.

A karlócai kongresszus => önálló szerb tartomány kialakításának terve (Vajdaság)

Bécs ígérete => fellázadtak a magyar kormány ellen => rátörtek a Délvidék vegyes lakosságú falvaira

jún.

Választások a népképviseleti országgyűlésbe

júl. 5.

A népképviseleti országgyűlés megnyitása Pesten

júl. 11.

Kossuth felszólalásának hatására az országgyűlés felajánlja a kormány által kért 200 ezer újoncot és 42 millió forint hitelt

júl. 23-25.

Radetzky legyőzi a piemonti sereget Custozzánál

nyár

Habsburg Birodalom leveri a forradalmakat => Mo.-ra tud koncentrálni

aug. 5.

Az első magyar (kétforintos) bankjegek kibocsátása

aug. 31.

Az osztrákok felszólítják a magyar kormányt a had- és pénzügy minisztérium megszüntetésére

szept. 11.

Jellasics megindítja dunántúli hadjáratát, átkel a Dráván => ogy. a harc felvétele mellett dönt

Lemond a Batthyány-kormány

szept. 15.

Az ogy. eltörli a szőlődézsmát és a hegyvámot => jobbágyság megnyerése érdekében

szept. 16.

Az Országos Honvédelmi Bizottmány (OHB) megalakulása <6 tagú, vezető: Kossuth>

ősz

Balaton déli partján horvát katonák fosztogatják a magyar falvakat => népfelkelés => elvágják az utánpótlást => horvát sereg harci ereje csökken

István nádor tárgyalásra hívta Jellasicsot a Balatonon => Jellasics nem jelent meg => lemondott

szept. 24.

Kossuth alföldi toborzóútra indult

szept. 25.

Az uralkodó Lamberget nevezi ki a magyarországi csapatok főparancsnokává

szept. 29.

A Pákozd-Surkó közötti csatában Móga tábornok győzelmet arat Jellasics seregei felett => szabadságharc kezdete

 

Jellasicsh 3 nap fegyverszünetet kér => Bécs felé vonul => magyar haderő követi => az osztrák határon megállnak

okt. 4.

Az uralkodó Jellasicsot Mo. polgári és katonai kormányzójává nevezi ki, és feloszlatja az ogy.-t

okt. 6.

Bécsben újabb felkelés => az udvar és az osztrák kormány Olmützbe menekül

okt. 8.

A képviselőház a Honvédelmi Bizottmányt az ország teljehatalmú kormányának nyilvánítja

okt. 16.

Az uralkodó Windischgrätzet (Csoho.-ból tért vissza) a császári hadsereg főparancsnokává nevezi ki => leveri a bécsi forradalmat

okt. 17.

Szeben felöl a császári sereg és a román támogatás (<= önálló tartomány ígérete) Kolozsvárra érkeztek (k.u.k. vezetői: Puchner, Urban)

okt. 30.

A magyar sereg átlépte a Lajtát – vereség Schwechatnál

okt. 31.

Bécs újra császári fennhatóság alá került

nov. 29.

Bem Józsefet (lengyel forradalmár) nevezik ki Kossuth az erdélyi csapatok élére

dec. 2.

V. Ferdinándot lemondatja a kamarilla – Ferenc József trónra lépése

dec. 16.

Windischgrätz serege átlépi a magyar határt (császári főerő – 50 000 fő) => Pest felé

dec. 20.

Bem megkezdi hadműveleteit Erdélyben

dec. 30.

A móri csata – Perczel vereséget szenved <=> Windisgrätz

dec. 31.

Görgei feladta Pest-Budát => megőrizte hadserege és Pest-Buda épségét; Felvidék felé vonult => Windisgrätz utána

Az OHB és az Országgyűlés Debrecenbe költözik

Hadiipart nagyváradra helyezték át

1849. jan. 5.

A császári csapatok elfoglalják Pestet és Budát

Görgei Artúr váci kiáltványa (alkotmányos királyság) <= sokan elhagyták a sereget

jan. 13.

Marosvásárhelyről indult Bem

jan. 17.

Gálfalva – Bem első győzelme

 

Szeben sikertelen ostroma => visszavonulás Déváig + erősítés

jan. 29.

Az OHB Dembinszkit (lengyel forradalmár, alkalmatlan) nevezi ki a hadsereg főparancsnokává

febr. 4.

A vízaknai ütközet

febr. 5.

Guyon Richard áttöri a Branyiszkói hágót => Debrecennél seregegyesítés

febr. 9.

Bem győzelme Piskinél

 

Medgyesnél vereség => visszavonulás => Segesvár – Puchner be akarta keríteni a magyar sereget, de nem sikerült

febr. 26-27.

A kápolnai csata – Dembinszki vereséget szenved

=> Windischgrätz győzelemről tudósítja Bécset

márc. 4.

Ferenc József kiadta az olmützi alkotmányt – Mo.-t tartományi rangra süllyesztette

márc. 8.

Görgei biztatására a magyar hadvezetés megtagadta Dembinyzki parancsait => tiszafüredi zendülés => Kossuth kinevezte Görgeit

márc. 11.

Szeben – magyar győzelem

márc. 21.

Erdélyből kiűzik az osztrák csapatokat (Brassóban maradt utolsó csapat átadta a várat) => Erdély szilárd hátországot biztosított a debreceni kormánynak

 

Tiszafüredről indul a tavaszi hadjárta

A haditerveket Klapka György dolgozta ki (az ellenség félrevezetésére épül)

ápr. 2.

A tavaszi hadjárat hatvani győzelme – Aulich vezetésével

ápr. 4.

A tápióbicskei győzelem – Damjanics és Klapka vezetésével => lelepleződnek

ápr. 6.

Az isaszegi győzelem – legnagyobb győzelem

=> Windischgrätz Gödöllőnél át tud törni, de leváltják => Werden

 

Újabb hadicsel: Aulich Pest felé, a fősereg Komárom felé indult

ápr. 10.

A váci győzelem

ápr. 14.

A debreceni nagytemplomban Kossuth kihirdeti a Függetlenségi nyilatkozatot - Habsburg-ház trónfosztása (nincs nagy támogatási bázisa) – nagyhatalmak sem támogatták => külpolitikai helyzet nem javult

ápr. 19.

A nagysallói győzelem

ápr. 22.

A komáromi győzelem => Welden elrendelte Pest kiürítését

ápr. 30.

Kossuth Mo. kormányzója – rendeletei miniszteri ellenjegyzéssel voltak érvényesek

máj. 1.

Megalakul a Szemere-kormány

Ferenc József segítséget kért I. Miklóstól (<= Szent Szövetség)

máj. 4.

Kossuth elrendeli Buda visszafoglalását => Görgei megkezdi Buda ostromát

máj. 9.

A cár (I. Miklós) kiáltványa a Habsburgok megsegítéséről (200 000 katona)

máj. 21.

Buda várának visszafoglalása => tavaszi hadjárat lezárása

=> az ország 9/10-ed része a magyar kormány ellenőrzése alá került

máj. 30.

Haynau átveszi a császári csapatok vezérletét

júl. 2.

A honvédsereg csatája Komáromnál – Görgei vezetésével => Vácnál átvágott az oroszokon, késve indult Szegedre – eljut Arad térségébe, de későn

júl. 8-10.

A kormány Szegedre költözik

júl. 14.

megbékélési terv a románokkal

júl. 28.

nemzetiségi határozat

júl. 29-31.

Bem segesvári veresége, Petőfi halála

aug. 1.

Dembinszki harc nélkül feladja Szegedet -> szőregi csata (Haynau ellen vereség) => Temesvár (császári kézen) felé vonul (utasítás ellenére, nem Arad felé)

A kormány Aradra települ

aug. 7.

Görgei tárgyalást ajánl az oroszoknak

aug. 9.

Kossuth Bemre bízza a hadsereg fővezérletét, a fősereg veresége Temesvárnál

aug. 11.

Kossuth és a Szemere-kormány lemond, a hatalmat Görgeire ruházza (=> diktátor)

Kossuth Töröko.-ba emigrált (+ Perczel, Bem, Dembinszki)

aug. 13.

Görgei Világosnál leteszi a fegyvert – Rüdiger herceg (orosz) előtt

szept. 12.

Kossuth nyílt levelében árulással vádolja Görgeit

okt. 2-5.

Komárom császári kézre kerül (Klapka feladta a várat)

okt. 6.

Kivégzik Aradon a magyar honvédség 13 tábornokát és Pesten gr. Batthyány Lajost

 • Aulich Lajos
 • Damjanich János
 • Lahner György
 • Kiss Ernő
 • Dessewffy Arisztid
 • Knézich Károly
 • Nagy-Sándor József
 • Vécsey Károly
 • Török Ignác
 • Pöltenberg Ernő
 • Leiningen-Westerburg Károly
 • Lázár Vilmos
 
 

 

Profilkép





Archívum

Naptár
<< Szeptember / 2020 >>

Statisztika

Online: 8
Összes: 882752
Hónap: 6949
Nap: 214